افرادی كه در سختی بزرگ می‌شوند، میل دارند كه فرزندانشان حتی‌المقدور زندگی راحتی داشته باشند.

به این ترتیب، تربیتی را كه در دوران سختی به آنها كمك كرده بود تا خود را بیابند از کودکانشان دریغ می کنندچنین والدینی مرا به یاد آن پرورش دهندۀ پروانه می‌اندازند كه از دیدن مشقات پروانه‌ها هنگام بیرون آمدن از پیله ناراحت می‌شد. بنابراین روزی از روی ترحم، شكافی در پیله یك پروانه ایجاد كرد تا راحت‌تر از آن خارج شود. آن پروانه هرگز قدرت كافی برای پرواز كردن نیافت.