کلیپ کاری نکن که لطفت تبدیل به وظیفه شه

بزرگ ترین درسی که


تو زندگیم گرفتم برای زمانیه که دوازده سالم بود.

هم نیمکتیم برعکس من از زنگ انشاء فراری بود،

معلم بهش گفته بود اگه از هفته ی دیگه بدون انشاء بیاد دیگه حق نداره سر کلاس بشینه.

یه روز‌ قبل از زنگ انشاء، وقتی حرفای معلم رو بهش یادآوری کردم بهم گفت

مریض بودم و نتونستم بنویسم،

میشه تو به جای من بنویسی؟!

رفیقم بود، می خواستم کمکش کنم.‌ دفترش رو گرفتم و بهترین انشایی که می تونستم براش نوشتم.‌

وقتی انشاش رو خوند گفت لطفت رو هیچوقت فراموش نمی کنم

خوشحال شدم از اینکه تونسته بودم کمکش کنم…

اما چند روز‌ بعد وقتی معلم موضوع انشاء گفت رفیقم رو کرد به منو گفت زحمتش با خودت! تو خیلی خوب انشاء می نویسی!

جا خورده بودم ، دیگه مریض نبود که بخوام کمکش کنم…

خودش می تونست کارش رو انجام بده… اولش گفتم نه ولی انقدر اصرار کرد که قبول کردم.

این داستان هر هفته تکرار می شد اما من دیگه از کمک کردن حس خوبی نداشتم چون دیگه به خواست خودم بهش کمک نمی کردم.‌

پشیمون شده بودم از اینکه چرا از همون اول کمکش کردم.

دفعه ی آخر دلمو زدم به دریا و گفتم نمی نویسم… انقدر ناراحت شد که رفاقت چند سالمون بهم خورد.

حالا بعد از این همه سال هنوز هستن آدمایی که پشیمونت می کنن از اینکه توی سختی و شرایط بد به دادشون رسیدی

چون بعد از اون پرتوقع‌ میشن و هیچوقت نمی تونن ازت نه بشنون…

دیگه کاری که براشون می کنی رو لطف نمی دونن و فکر می کنن وظیفه ای هست که باید بی چون و چرا
انجامش بدی.

حالا سال هاست یکی تو گوشم میگه : «هیچ وقت کاری نکن که لطفت تبدیل به وظیفه شه…»
.

حسین حائریان

کلیپ کاری نکن که لطفت تبدیل به وظیفه شه – ساخته شده توسط تیم روان ایران (رسانه روانشناسی ایگو – مصطفی شیرخدایی – قاسم کیا)