برای ایجاد صمیمیت بیشتر بین والدین و کودکان روش های زیادی پیشنهاد شده است که از این بین به سه روش زیر اشاره می کنیم.