در جامعه ای که ما در حال حاضر زندگی می کنیم افسردگی و اضطراب دو اختلال بسیار رایجی هست که هم در بزرگسالان وجود داره، هم در کودکان.