داستان عمو نفتی داستان آدمایی هست که سلام کردن و بودنشون از روی نیازه