مدير و موسس دپارتمان تخصصي (خانه كودك و مركز مشاوره)مهرآن – مدير آموزشئ مهدكودك مهرآنا – درمانگر و روان شناس كودك و نوجوان