ژاپن كشوری است كه سرزمين بسيار محدودی دارد كه ۸۰ درصد آن كوه‌هایی است كه مناسب كشاورزی و دامداری نيست
اما دومين اقتصاد قدرتمند جهان پس از آمريكا را دارد.