کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت (دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بین المللی کیش)