کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی- دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول/ روان شناس