این کتاب در مورد انتخاب های هوشمندانه شریک زندگی است مطالعه آن را به افراد مجرد، متاهل، شکست خورده و … توصیه می کنیم