در حکایتی از گذشته معروفه که پادشاه یک کشور به پادشاه کشور دیگه یه فیلی سفید هدیه می ده….