اتفاقات ثابت هستند، مهم نحوه تفکر، برخورد و تلاش ما برای روبرو شدن با این اتفاقات هستش