دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران مرکز.عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره