بعضی وقتها خیلی دیر متوجه میشین، چیزی که دارین دنبالش میگردین همون چیزی که دارین نادیدش میگیرین