ایمیل: Kashani.m72@gmail.com محل تولد و سکونت: تهران سوابق تحصیلی دکتر مرجان کاشانی: دکتری تخصصی روانشناسی. کارشناسی ارشد روانشناسی. کارشناسی روانشناسی. سوابق حرفه ای: از سوابق حرفه ای دکتر مرجان کاشانی میتوان: روانشناس مرکز مشاوره لقمان حکیم ( 1394 تا کنون ). روانشناس مرکز مشاوره مانا…