داستانی مانند زندگی خیلی از ماست، با شروعی عاشقانه، وابستگی به یکدیگر و در نهایت پایان رابطه و نحوه کنار آمدن با رابطه تمام شده