بررسی میزان تاثیر وجود یک بیمار روانی درخانواده و سلامت روان اعضای خانواده