دکتر محترم نعمت طاوسی
دانشیار گروه روان­شناسی و مشاوره
نشانی محل کار: خیابان دماوند، مجتمع ولیعصر دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
تلفن: 33793031
نشانی پست الکترونیک: M_nemattavousi@azad.ac.ir

سابقه تحصیلی دکتر محترم نعمت طاوسی:

1383 دکتری روان‎شناسی تخصصی: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
1372 کارشناسی ارشد روان‎شناسی تربیتی: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
1364 کارشناسی روان شناسی بالینی: دانشگاه تهران

افتخارات:

1399 (مدیر مسئول برتر): مدیر مسئول فصلنامه روان‌شناسی تحولی
1394 (مجله برتر): مدیر مسئول فصلنامه روان‌شناسی تحولی
1392 (مجله برتر): مدیر مسئول فصلنامه روان‌شناسی تحولی
1391 (پژوهشگر برتر): پژوهشگران برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

سوابق اجرایی:

سوابق شغلی

سوابق شغلی دکتر محترم نعمت طاوسی:

(1396 تا کنون). موسس، مدیر مرکز تخصصی روان¬شناسی و مشاوره آریاز
1373 تا کنون). روان¬درمانگر در مراکز تخصصی روان¬شناسی و مشاوره جوانه، رهان و آیاز
(1372 تا کنون). عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)، گروه روان‎شناسی
(1389 تا کنون). مدیر مسئول فصلنامه روان‎شناسی تحولی: روان‎شناسان ايرانی
(1389 تا کنون). مدیر گروه روان‎شناسی دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
(1392 تا کنون). مدیر گروه مشاوره دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
(1389 تا کنون). عضو شوراي پژوهشي دانشکده روان‎شناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
1395 تا کنون). عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده روان‎شناسي و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جننوب)
(1398 تا کنون). عضو شوراي پژوهشي واحد دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
(1387 تا 1391). عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
(1387 تا 1388). عضو شوراي پژوهشي دانشکده تربيت معلم دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
(1385 تا 1387). مدير گروه روان‎شناسي صنعتي ـ سازماني دانشکده تربيت معلم دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
(1383 تا 1385). عضو دفتر مطالعات و علوم انساني معاونت پژوهشي و برنامه‎ريزي دانشگاه آزاد (واحد تهران جنوب)

عضویت در مجلات علمی

(1383 تا کنون). عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی روان‎شناسی تحولی: روان‎شناسان ‎ایرانی

عضویت در مجامع علمی و پژوهشی

(1386 تاکنون). سازمان نظام روان‎شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
(1392 تاکنون) انجمن بین الملی روان‎شناسی کاربردی (IAAP)
(1393 تاکنون) انجمن روان‌شناسی تربيتي
(1392 تاکنون) عضو شورای تحول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
(1393 تاکنون) عضو کمیته علمی همایش ملی روان‌شناسی مدرسه
(1393 تاکنون) عضو کمیته تخصصی روان‌شناسی گروه علوم انسانی شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی
(1396) عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی روان¬شناسی مدرسه
(1398) عضو کمیته علمی همایش کشوری نیک¬زیستی جوانان در جهان در حال تغییر
(1398) عضو کمیته علمی نخستین کنگره ایرانی روان¬شناسی مثبت
(1399) عضو کمیته علمی ششمین همایش بین¬الملی روان شناسی مدرسه
(1399) عضو گروه تخصصی مصاحبه دکتری در گرایش روان¬شناسی بالینی

شرکت در مجامع ملی و بین الملی:

(1394). اولین همايش ملی روان¬شناسی مدرسه، اول آبان 1394، تهران، ایران
(1393). بیست و هشتمین کنگره بین‎الملی روان‎شناسی کاربردی (ICAP)،13- 8 جولای 2014، پاریس، فرانسه
(1389). بیست و هفتمین کنگره بین‎الملی روان‎شناسی کاربردی (ICAP)،16- 11 جولای 2010، ملبورن، استراليا
(1388). بیست و سومین کنفرانس جامعه اروپایی روان‎شناسی سلامت (EHPS)، 26-23 سپتامبر 2009، پیزا، ایتالیا
(1387). بیست و دومین کنفرانس جامعه اروپایی روان‎شناسی سلامت (EHPS/DHP)، 12-9 سپتامبر 2008، بث، انگلیس
(1385). بیست و ششمین کنگره بین الملی روان‎شناسی کاربردی (ICAP)، 21- 16 جولای 2006، آتن، یونان
(1385). اولین همایش تخصصی خردسالان و زبان خارجی، اسفند 1385، دانشگاه بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران
(1375). همایش تحول شناخت به مناسبت یکصدمین سال تولد ژان پیاژه، آبان 1375، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

زمینه‎های پژوهشی:

طرح‎های تحقیقاتی:

دکتر محترم نعمت طاوسی – مجری طرح

(1393). نقش هسته ارزشيابي‎هاي خود در تنيدگي شغلي، فشار شغلي و بهزيستي عاطفي. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
(واحد تهران جنوب).
(1389). تنیدگی حرفه‎ای و سلامت در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).
(1386). تعيين ميزان اثربخشي آموزش مهار تنيدگي بر ارزيابي رويدادهاي تنيدگي‎زاي زندگي در دانشجويان. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).
(1382). بررسي تاثير رويدادهاي تنيدگي‎زاي زندگي بر سلامت رواني و جسماني در دانشجويان. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
(واحد تهران جنوب).
(1378). بررسي ميزان شيـوع اختلال‎هاي اضطرابي و اثر آن برکارآمدي تحصيـلي دانشجويان. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
(واحد تهران جنوب).
همکار اصلی طرح


(1393). ارزش‎های انسانی در دانشجویان ایرانی (موج دوم بعد از یک‎دهه). معاونت ‎پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).
(1390). اثر تجربه‎کاری بر ارزش‎های حرفه‎ای در‎خلال تحصیلات‎ دانشگاهی. معاونت‎ پژوهشی دانشگاه ‎آزاد ‎اسلامی(واحد تهران جنوب).
(1387). تدوين اوليه يک مقياس “هويت خود”. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).
(1385). ارزش‎هاي ازدواج در جوانان ايراني (طرح ملی). سازمان ملی جوانان.
(1384). شناسايي محتوا و ساختار ارزش‎هاي انساني در جمعيت نوجوانان ايراني. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
(1381). بررسي تأثير ميزان آشنايي پيش از ازدواج بر ميزان رضايت از ازدواج. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).
(1381). بررسي تحولی توان‎ذهني، اخلاقي و اجتماعي دانش‎آموزان دوره راهنـمايي به منظور تعيين استانـداردهاي آموزشي. سـازمان پژوهش و برنامه‌ريزي وزارت آموزش و پرورش
(1381). تحليل عمقی از تعامل متغیرهای مؤثر بر کیفیت آموزش ابتدایی. پژوهشکده تعليم و تربيت.
(1380). تاثير رگه‎هاي عمقي شخصيت بر افت تحصيلي دانشجويان. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).
(1378). شناسايی محتوا و ساختار ارزش‎ها و گستره عوامل همبسته با ارزش‎ها در نظام اداری کشور (طرح ملی). سازمان امور اداری و
استخدامی کشور.
(1376). بررسي توان‎ذهني و درک مفاهيم دانش‎آموزان دوره ابتدايي به منظور تعيين استانداردهاي آموزشي. سازمان پژوهش و برنامه‎ریزی وزارت آموزش و پرورش (برنده پانزدهمين جشنواره بين‎المللي خوارزمي).
(1376). تأثير مسابقات فرهنگي و هنري در نحوه استفاده دانش‎آموزان از اوقات فراغت. شورای تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان تهران (پژوهش برگزیده وزارت آموزش و پرورش).
(1375). بررسي توانايي‎هاي کودکان غيرفارسي زبان در زبان فارسي در بدو ورود به نظام آموزشي. سازمان پژوهش و برنامه‎ریزی وزارت آموزش و پرورش (پژوهش برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد).

مقاله ها و کتاب ها:

مقاله‎ها

مقاله‎های علمی ـ پژوهشی دکتر محترم نعمت طاوسی

(1399). نقش واسطه‌ای درونی‌سازی آرمان‌های اجتماعی در رابطه بین بازخوردهای اجتماعی ـ فرهنگی و نارضایتی از ظاهر بدن. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، شماره چهلم، ص 74-58.
(1399). اثربخشی روان‌نمایشگری برسازگاری اجتماعی و بهزیستی فاعلی در سالمندان. فصلنامه روان¬شناسی پیری، دوره ششم، شماره دوم، ص163-149.
(1399). نظام‌های مغزی-رفتاری و احساس تنهایی: نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره هفدهم، شماره 65، ص 14-3.
(1399). نقش واسطه¬ای اجتناب تجربه¬ای در رابطه بین ناگویی هیجانی و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی تروماتیک. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، سال هفتم، شماره دوم، ص153-140.
(1399). اثر توانبخشی شناختی بر بهبود نقائص توجهی در بیماران مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. نشریه رویش روان‌شناسی، سال نهم، شماره 1، ص 26-17.
(1399). رابطه بین سرسختی و سبک¬های مقابله: نقش واسطه¬ای حرمت خود. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره شانزدهم، شماره 63، ص 251-262.
(1398). مقایسه طرحواره¬های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله¬ای در بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم. نشریه رویش روان¬شناسی، سال هشتم، شماره ۴، ص100-93.
(1398). اثربخشی درمان رفتاری شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی والدمحور بر تاب‌آوری و خودتنظیمی هیجانی مادران نوجوانان مبتلابه اختلال بیش‌فعال. نشریه رویش روان‌شناسی، سال هشتم، شماره 12، ص 38-31.
(1398). نقش واسطه‌ای هماهنگی خود با هدف و نظم¬جویی شناختی هیجان در رابطه بین هسته ارزشیابی خود با رضایت از زندگی. مجله علوم روان‎شناختی، دوره 18، شماره 78، ص682-675.
(1398). الگوی ساختاری ویژگی¬های شخصیتی و تنظیم شناختی¬هیجانی با تحمل پریشانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان: نقش واسطه¬ای راهبردهای مقابله. مجله پرستار و پزشک در رزم، سال هفتم، شماره 24، ص 65-57.
(1398). نقش واسطه¬ای حرمت خود و خودنظم¬جویی در رابطه بین نیازهای اساسی روان¬شناختی و بهزیستی روان¬شناختی. فصلنامه مطالعات روان¬شناختی، دوره 15، شماره2، ص164-145.
(1398). نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان شناختی در بزرگسالی نوظهور. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره پانزدهم، شماره59، ص236-225.
(1397). نقش واسطه¬ای طرحواره¬های سازش نایافته اولیه در رابطه بین شخصیت با سرسختی. مجله روان¬شناسی و روان¬پزشکی شناخت، دوره پنجم، شماره 1، ص114-96.
(1397). شخصیت و تاب‌آوری: نقش واسطه‌ای حرمت خود و نظم‌جویی‌شناختی هیجان در رابطه شخصیت و تاب‌آوری بیماران سرطانی. فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه و رفتار، دوره دوازده، شماره 48، ص90-77.
(1397). اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی فهرست شادکامی پمبرتون. فصلنامه روان‎شناسي تربیتی، دوره سیزدهم، شماره 47، ص183-163.
(1397). ویژگی¬های روان¬سنجی سیاهه حرمت خود کودکان. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره چهاردهم، شماره55، ص233-225.
(1396). مقیاس هسته ارزشیابی خود: پرسشنامه،روش اجرا و نمره¬گذاری. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره چهاردهم، شماره 53، ص99-97.
(1396). نقش واسطه‎ای خوش‎بینی در رابطه بین هسته ارزشیابی‌ خود و سخت‎کوشی با رضایت از زندگی. فصلنامه روان‎شناسی معاصر، دوره یازدهم، شماره 2، ص66-52.
(1396). پیش‎بینی پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان براساس خودپنداشت تحصیلی و مسندمهارگری. فصلنامه روان‎شناسی مدرسه، دوره ششم، شماره 3، ص 114-101.
1396). هسته ارزشیابی های خود و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‎ای سبک¬های مقابله¬ای. پژوهش در نظام‎های آموزشی، دوره یازدهم، شماره 38، ص184-169.
(1396). مقیاس هسته ارزشیابی خود: شکل‎گیری یک سازه. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره‎سیزدهم،‎ شماره 51، ص256-245.
(1395). مقایسه ترتیب تولد و هوش با تیپ¬هاي شخصیتی در دانشجویان دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه آموزش، مشاوره و روان‌درمانی، شماره 20، ص 67-52.
(1396). نقش میانجی‎گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین خودارزنده‎سازی و کیفیت زندگی. مجله علوم روان‎شناختی، دوره شانزدهم، شماره 61، ص104-85.
(1395). اثربخشی درمانگری ذهن‌‌آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران ام اس. فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه و رفتار، شماره 42، ص 46-37.
(1395). اندازه¬های عوامل تنیدگی¬زای شغلی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره¬گذاری. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره سیزدهم، شماره 49، ص115-113.
(1394). نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیشبینی انگیزش تحصیلی دانشآموزان. فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی، شماره 31، ص18-1.
(1393). شکل‎گیری عملیات‎ زمانی در دانش‎آموزان دوره راهنمایی. پژوهش در نظام‎های آموزشی، شماره 27، ص184-169.
(1392). هسته ارزشيابي‌هاي خود و راهبردهاي مقابله‎ای. فصلنامه روان‎شناسی معاصر، دوره هشتم، شماره 2، ص68-57.
(1392). آزمون روان‎سنجی مقیاس‎های هسته ارزشيابي‌هاي خود. فصلنامه تحقیقات روان‎شناختی، دوره پنجم، شماره20، ص98-85.
(1392). تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی: اثر واسطه‎ای هسته ارزشيابي‌هاي خود. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره ‎دهم،‎ شماره 38، ص121-103.
(1392). مقیاس‎های هسته ارزشيـابي‌هاي خـود: پرسشنامه، روش اجـرا و نمـره‎گذاری (نسخه فارسی). فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره ‎دهم،‎ شماره 38، ص213-211.
(1391). روی‎آورد خلقی رضایت ‎شغـلی: هسته ارزشیـابی‎های خود در محیـط کار. فصـلنامه عـلوم رفتاری، دوره ششم، شماره2، ص 118-111.
(1390). رابطه فراشناخت و عملکرد در درس متون تخصصی. پژوهش در برنامه‎ريزی درسی، دوره هشتم، دوره دوم، شماره 1 و 2 (28 و 29)، ص52-42.
(1389). فشار شغلي و بهزيستي عاطفي در محيط كار. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، دوره ‎ششم،‎ شماره 23، ص226-215.
(1389). بررسي رابطه سبك‎هاي يادگيري و باورهاي خودكارآمدي با پيشرفت رياضي. فصلنامه تحقيقات روان‎شناختي، دوره دوم،‎ شماره 5، ص122-107.
(1388). سرسختي به‎منزله يك منبع حمايتي در محيط كار: يك متغير پيش‎بين عوامل تنيدگي‎زاي حرفه‎اي. فصلنامه تحقيقات روان‎شناختي، دوره ‎اول،‎ شماره 4، ص64-49.
(1387). تأثیر آموزش تنش‎زدايي تدريجي بر مهار تنيدگي‎هاي ناشی ‎از رویدادهای زندگی روزمره. فصلنامه روان‎شناسان ايراني، دوره چهارم،‎ شماره 16، ص332-321.
(1385). تاثير آموزش بر تحول صلاحيت راهبردي حساب در کودکان ايراني. فصلنامه روان‎شناسان ايراني، دوره سوم، شماره 10، ص123-109.
(1384). تحول توانايي راهبردي حساب در کودکان ايراني: تأثير شرايط اقتصادي ـ اجتماعي. فصلنامه مطالعات روان‎شناختي، شماره 2 و 3، ص72-55 .
(1384). تأثير سن و جنس بر تحول صلاحيت راهبردي حساب در کودکان ايراني. فصلنامه روان‎شناسان ايراني، دوره اول، شماره 4، ص44-31.
(1383). سلامت و تنيدگي: پيامدهاي زيست‎شناختي و روان‎شناختي رويدادهاي تنيدگي‎زاي زندگي. فصلنامه روان‎شناسان ايراني، دوره اول، شماره 1، ص44-31.
(1380). بررسي رابطه بين حرمت‎خود و تنيدگي‎هاي روزمره. مجله علوم روان‎شناختي. دوره اول، شماره 2، 182-166.
(1379). بررسي ميزان شيـوع اختلال‎هاي اضطرابي و اثر آن برکارآمدي تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي. مجموعه مقالات علوم
انساني (روان‎شناسی)، دفتر دوم، ص174-155.
(1377). بررسي تجربي فرايند شکل‎گيري مفهوم زمان. مجله روان‎شناسي، دوره دوم، شماره 5، ص84-65.


مقاله‎های مروری

(1391). شخصيت و مقابله . فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، شماره‎های 32، 33، 34.
(1390). نقش هسته ارزشيابي خود در فرايند مقابله. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، شماره 29.
(1390). هسته ارزشيابي‎های خود و موفقیت‎کاری. فصلنامه‎ روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، شماره 27.
(1389). دستیابی به بنيان هسته‎ارزشيابي‎خود: مرور و رهنمودها. فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، شماره‎های26، 25.
(1388). آیا فربهی یک اختلال تغذیه است؟ فصلنامه روان‎شناسي تحولي: روان‎شناسان ايراني، شماره‎های 21، 22.
(1388). پیشرفت‎هایی درقلمرو سلامت حرفه‎ای: از آغازی تنیدگی‎زا تا آینده‎ای مثبت. فصلنامه روان‎شناسان ايراني، شماره‎های20، 19، 18.
Heidari, P., & Nemat Tavousi, M. (2020). Behavioral Inhibition/Activation Systems and Self‑Esteem with Depression: The Mediating Role of Social Anxiety. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. https://doi.org/10.1007/s10942-020-00378-9.
Nemat Tavousi, M. (2015). The effectiveness of progressive relaxation training on daily hassles: Moderating role of hardiness and self esteem. Social and Behavioral Sciences, 190, 54 – 60.
Nemat Tavousi, M. (2015). Dispositional effects on job stressors and job satisfaction: The role of core evaluations. Social and Behavioral Sciences, 190, 61 – 68.

کتاب‎ها

(در دست انتشار) روان‎شناسی تحولی. سمت.
(1386). تحول شناختي از ديدگاه پردازش خبر. در: جمعی از مؤلفان. روان‎شناسي عرصه‎ها و ديدگاه‎ها. سمت.

شرکت در دوره های تخصصی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی لاتین معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
کارگاه آموزشی¬جستجوی¬پیشرفته بانک¬های اطلاعاتی Scopus, Direct Science, Knitoمعاونت¬پژوهشی دانشگاه آزاد واحدتهران جنوب
کارگاه آموزشی تفسیر آزمون 16 عاملی شخصیت کتل معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
کارگاه آموزشی تنش¬زدایی تدریجی عضلانی جاکوبسن معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

برگزاری دوره های تخصصی

آزمون¬های هوشي و تشخیصي عملیاتي: کلینیک آریاز، همايش پیاژه، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، سازمان بهزيستي، سازمان کودکان استثنايي، مؤسسه امام خمیني، سازمان بهزيستي، مؤسسه امام خمیني، دفتر حوزه و دانشگاه …
والدگری و تحول شناختی کودکان
والدگری کارآمد و تحول عاطفی کودکان
آموزش مقاله¬نویسی و پروپوزال نویسی

زمینه‎های تدریس:

روان‎شناسی تحولی developmental psychology
روان‎شناسی یادگیری و تربیتی learning & educational psychology
روان‎شناسی هوش intelligence psychology
روش‎های تحقیق در روان‎شناسی research methods in psychology

+5-05 ratings