امیر یعقوبی
تاریخ تولد 1347
وضعيت تاهل: متاهل
آدرس محل سكونت تهران
پست الکترونیکی
Amir.yaghoobi7@gmail.com

سوابق شغلی:

سمتمحل كار         سال
روانشناس بالینیبیمارستان 506 ارتش1386-1376
رییس تدارکاتبیمارستان 506 ارتش1382-1378
رییس درمانگاهبیمارستان روانپزشکی 5051396-1386
روانشناس مرکز mmtخیابان مدنی1398-1389
مسئول فنی احبا (انجمن حمایت بیماران روانی مزمن)خیابان نواب1396 تا کنون

سوابق تحصیلی :

فوق ليسانسروان شناسی بالینی      دانشگاه علوم تحقیقات1393
ليسانس  روان شناسی بالینیدانشگاه تبریز1375
دیپلمبهیاریمرابهی1367
امیر یعقوبی

مشخصات حرفه ای:

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران و دارای پروانه فعالیت
عضوسازمان روانشناسی نظامی ایران
روابط بین فردی و کار تیمی قوی
+2-02 ratings