شرطی سازی کنشگر که به نام های شرطی سازی فعال، نوع دوم، آزمون و خطا هم نامیده می شود یکی از مباحث مهم و گسترده در حیطه روان شناسی یادگیری است