خودم را حذف کرده‌ام از گذشته، از تجربه‌های تلخ و شیرینی که داشتم،