بسیاری از مراجعین به ما می گویند ما هر روز جلوی آیینه می رویم و می گوییم «من چقدر خوشبختم»، «زندگی چقدر زیباست» و …. حالمان در لحظه کمی بهتر می شود، اما فردا همان آش و همان کاسه!