شاغل در کلینیک روان شناسی مصباح به عنوان روان شناس بالینی و روان درمانگر.
شاغل در کلینیک روان شناسی روان آرام، به عنوان روان شناس بالینی و روان درمانگر.