به این فکر کنید اگه فردا صبح از خواب بیدار بشید و ببینید که 20 کیلو چاق شدید! نگران نمیشید؟ البته که میشید