لیلازارع – کارشناس ارشد مشاوره خانواده- فارغ التحصیل از دانشگاه علوم تحقیقات تهران – عضو سازمان نظام مشاوره و روانشناسی