دکترای روان شناسی دانشگاه الزهرا -موسس و مسئول فنی مرکز مشاوره چیمگان – روانشناس و رواندرمانگر