دکتر پندار جاهد عطاییان، مشاور و نوروتراپیست، دکترای روانشناسی سلامت