انحرافات جنسی یا پارافیلیا نوعی برانگیختگی جنسیه که در واقع فرد به روش های مختلف به جز رابطه جنسی طبیعی دچار لذت جنسی بشه.