به نظر فروید، بنیان گذار نظریه روانکاوی، شخصیت ما از سه جزء تشکیل شده که این سه در کنار هم رفتارها و شخصیت ما را می سازند.