دکتری روان‎شناسی تخصصی: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)، گروه روان‎شناسی – مدیر مسئول فصلنامه روان‎شناسی تحولی: روان‎شناسان ايرانی