کارشناسی ارشد رشته ي روان شناسی تربیتی ؛ دانشگاه علوم تحقیقات – مشاور و روانشناس