مصطفی شیرخدایی روان شناس و روان درمانگر در مراکز تارا، روان ایران، شکرانه و مانا