خودتان را از کسی دریغ نکنید. / بدهکارند بعضی ها همان هایی که میدانند با “بودنشان” حالِ یک نفر را میتوانند خوب کنند اما دریغ میکنند خودشان را…