عضو سازمان نظام روانشناسی ایران و دارای پروانه فعالیت – عضوسازمان روانشناسی نظامی ایران – فوق لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه علوم تحقیقا