سحر منصوری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، روانشناس در تهران، کرج و اندیشه