کارشناس روانشناس عمومی از دانشگاه پیام نور مشهد/ روانشناس، روان درمانگر، زوج درمانگر، درمان cbt