داستانی درباره اتفاقاتی که باعث میشه دیگران لطف ما رو وظیفه بدونن