خطای شناختی فاجعه سازی یا درشت نمایی یعنی ما از یک مساله بسیار کوچک برداشت منفی خیلی بدی می کنیم، یعنی به نوعی از کاه کوه میسازیم