الناز ناطق پور | بازى درمانگر و روان شناس كودك و نوجوان

تجارب حرفه ايى:

مدير و موسس دپارتمان تخصصي (خانه كودك و مركز مشاوره)مهرآنا١٣٩٨-١٣٩٩
مدير آموزشئ مهدكودك مهرآنا ١٣٩٨-١٣٩٩.
مربى و مشاور كودك مجموعه تخصصى مهرآنا ١٣٩٧-١٣٩٩.
درمانگر و روان شناس كودك و نوجوان كلينيك ياسان.١٣٩٧.
مربى و مشاور كودك خانه كودك لگو آموزشى ايران ١٣٩٤-١٣٩٧.
متخصص درمان مشكلات رفتارى ، بيش فعالى و كمبود توجه، اضطراب جدايى، مركز مشاوره آناهيتا (١٣٩٦تاكنون)
اجراى تست cat و وكسلر كودكان در مهدكودك قصه من و شكلات(١٣٩٠))
روان شناس مجله شادكامى و موفقيت(١٣٨٩)
مربى كودك خانه كودك لگو آموزشى ايران ١٣٩٤ تا ١٣٩٧.
عضو تيم پزشكى و روان شناس گروه استارتاپ تخصصى دكتر سوال www.doctorsoal.com
درمانگر انتخابي كلينيك ياسان براي طرح غربالگرى كودك زير نظر سازمان بهزيستي.

سوابق اجرا كارگاه:

كارگاه تربيت جنسى كودك (مركز مشاوره آناهيتا و مركز خريد گالريا تهران ١٣٩٦ و مجموعه دكتر سوال ١٣٩٧،كارگاه تربيت جنسي كودك و نوحوان مجموعه پزشكى ورزشى راسپينا ١٣٩باغ كتاب تهران، ١٣٩٧، جم سنتر ١٣٩٧)
كارگاه پروش هوش هيجانى كودك از طريق بازى(مركز مشاوره آناهيتا ١٣٩٦ و كلينيك تخصصى دكتر متين)
كارگاه تخصصي تربيت جنسي كودك كلينيك دكتر متين(١٣٩٧)
كارگاه مهارت ها زندگى كودك و نوجوان (١٣٩٦تا كنون)
كارگاه نه به من دست نزن آموزش پيشگيري از كودك آزاري جنسي،باغ كتاب تهران،

مدارك اخذ شده الناز ناطق پور:

دوره مسئول فنى مهدكودك زير نظربهزيستي ١٣٩٩.
دوره مهارتهاى زندگى كودك در آموزشگاه عالى مدت ١٣٩٨.
دوره بازى درمانى با رويكرد شناختى رفتارتحت خانم دكتر كارينه طهماسيان،آموزشگاه عالى مدت ١٣٩٨.
كارگاه شخصيت شناسى mbti دكتر شيرى سال ١٣٩٨.
دوره كارورزى جامع درمان شناختى و رفتارى آسيب شناسى تشخيص و درمان اختلالات كودكان دكتر انارى متخصص و روان شناس كودك كلينيك ياسان.١٣٩٧.
دوره جامع درمان شناختى رفتارى دكتر شفيعى فرددانشگاه تهران
دوره تفسير نقاشى كودك دكتر احمد برجعلى
دوره مهارت ها زندگى دكتر پور شريفى مركز مشاوره زندگى
دوره فرزند پرورى موسسه تر بيت پويا محمدحسين شريفيان
دوره سبك ها فرزندپرورى دكتر مهدى خانبانى دانشگاه تهران
دوره جامع اتيسم و راه هاى درمان آن دكتر مهدى خانبانى دانشگاه تهران
دوره جامع هوش هيجانى دكتر محمد حسن فاطمى دانشگاه تهران
دوره تفسير هوش وكسلر دكتر اكبرى دانشگاه تهران
دوره پروش شخصيت سالم تر من دكتر شيرى
دوره غير حضورى تربيت جنسى كودك دكتر شيرى
دوره درمان اضطراب كودكان پيش از دبستان كلينيك ياسان

عضويت:

عضو سازمان نظام روان شناسى ايران
عضو كميسيون انجمن روان شناسى بالينى كودگ و نوجوان سازمان نظام روان شناسى(پروانه نظام در حال اقدام)
عضو انجمن روان شناسى ايران
عضو انجمن روان شناسى بالينى كودك و نوجوان ايران
عضو تيم قايم باشك پروژه پيشگيري از آزار جنسي كودك

سوابق تحصيلى:

فارغ التحصيل دانشگاه آزاد تهران جنوب كارشناسى روان شناسى عمومى سال ١٣٩١
فارغ التحصيل دانشگاه آزاد علوم تحقيقات تهران روان شناسى شخصيت ١٣٩٤

مقالات:

بررسى رابطه بين كمال گرايى و خودكارآمدى تحصيلى با فرسودگى تحصيلى در ميان دانش آموزان پايه دوم دبيرستان در شهر تهران ، مجله علمى تخصصى پيشرفت ها نوين در علوم رفتارى ١٣٩٥.
نقش پدر در تربيت فرزندان، مجلع علمى پژوهشى روان بنه سال ١٣٩٩.
راهكارها پرورش عزت نفس كودكان مجله علمى روان بنه ١٣٩٤
چگونه از فرزندانمان در برابر تاثيرات منفى اختلافات زناشويى حفاظت كنيم؟ مجله علمى روان بنه ١٣٩٦.

+1-01 rating